تیم ما

اعضای اصلی تیم جالینوس آریا

علی فخیمی رفعت​

رئیس هیئت مدیره
لیسانس علوم سیاسی

امیر قیصری

مدیر عامل
فوق لیسانس مهندسی پزشکی و دو ثبت اختراع

آریا زردویی

مدیر اجرایی
فوق لیسانس مهندسی پزشکی و دو ثبت اختراع

شیما طباری

محقق تحقیق و توسعه
دکتری مدیریت انتقال تکنولوژی

اسکرول به بالا